Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Investice zrealizované

INVESTICE ZREALIZOVANÉ

2023

1) Instalace 6 ks solárních světel Za Humny a u rybníka

Realizace JD Rozhlasy květem 2023, cena 220 000 Kč.

 

2) Výměna Veřejného osvětlení v celé obci za úspornější LED variantu

NÁZEV AKCE:                                       RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍV OBCI TOVÉŘ 

ZAHÁJENÍ PRACÍ:                                 2.2.2023

UKONČENÍ PRACÍ:                               6.3.2023

NÁKLADY:                                             1 148 970,-Kč bez PH

                                                               1 390 253.70  Kč s DPH

VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE:                  586 500 Kč

VÝŠE ROČNÍ ÚSPORY:                        19,55 MWh

3) Tovéř - oprava místní komunikace a kanalizace parc. č. 462/1 a 120.

Realizace srpen- říjen 2023

Vysoutěžená cena  1 699 790 Kč bez DPH, 2 056 746 Kč s DPH.

Přijatá dotace z POV Olomouckého kraje- podpora obnovy infrastruktury obce 2023

600 000 Kč

 

2022

1.Revitalizace návsi

termín zahájení 15.3.2022

termín ukončení 12.6.2022

Cena díla 16,310.800 Kč s DPH

 

v Tovéři 29.6.2022

Dodatky č.1 a 2 termín ukončení 24.6.2022

Konečná cena včetně MNP a VCP dle dodatků č.1 ,2       17,192.701 Kč s DPH

Termín kolaudačního řízení 30.6.2022

 

Získané dotace

a)Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností- Na tuto akci " Chodníky podél komunikace III. tř. v obci Tovéř"- ISPROFOND 5717510191 , přispěl částkou 7 414 204 Kč , což znamená 84,99% z uznatelných nákladů.

b) Dotace z Olomouckého kraje z dotačního titulu "Podpora zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I, II. a III. tř. na území Olomouckého kraje", ve výši  2 486 129,46 Kč, vztahující se k akci "Chodníky podél komunikace III. tř. v obci Tovéř"

c) Dotace z Olomouckého kraje, Program obnovy venkova (POV) za účelem  výstavby, rekonstrukce , opravy místních komunikací, chodníků a parkovišť, výstavba  rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení a  komplexní úprava veřejného prostranství, částka  ve výši 600 000 Kč (50 % z uznatelných nákladů).

 

2. Projekt obce Tovéř - vybavení kulturního sálu

V roce 2021 jsme uspěli s projektem „Obec Tovéř - vybavení kulturního sálu“, podaným prostřednictvím MAS Šternbersko o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro realizaci spolkových akcí na obci díky nákupu vnitřních stolů, židlí, vitrín a mobilního vybavení.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 219 565- Kč

Celková výše dotace: 161 977,- Kč

 

2021

Rekonstrukce multifunkčního domu v Tovéři

Celkové výdaje plánované 1 210 010 Kč 

Přiznaná dotace z prostředků MMR : 960 264 Kč

Skutečné výdaje:

a) zahrnující fasádu KD Tovéř, č.p.18 II. etapa sjednocení fasády: 636 310 Kč bez DPH, s odvodem DPH 769 935 Kč

b)zhotovení akustického podhledu na sále KD Tovéř 233800 Kč bez DPH, s odvodem DPH 282 898 Kč

c) oprava rozvodů pitné vody a zaústění kanalizace vč. revizní šachty  147 497,79 Kč s DPH

 

Výdaje celkem 1 210 010,79 Kč.

 

2020

 

Projekt "Tovéř- nové vodovodní řady Za humny"

výběr zpracovatele PD do 30.11.2018, realizace  v r. 2020 ,  v návaznosti na posílení vodovodního řadu VDJ Droždín II- Dolany.

Předpokládané náklady dle ÚRS  cca. 2 mil. Kč bez DPH

Stavební povolení  nabylo právní moci 21.2.2020, proběhlo výběrové řízení 2/2020, realizace 5,6/2020

Realizace zakázky dle SoD  za vysoutěženou částku 1,105.106 Kč bez DPH.

20.5.2020 Změnový list č.1 k veřejné zakázce- méně práce v důsledku změny technologie položení řadu část A

2019

Posílení vodovodního řadu VDJ Droždín II- Dolany

Projekt zrealizován 10/2019

Fasáda Obecního úřadu v Tovéři 

projekt zrealizován 5/2019

Projekt  "Tovéř- Za humny, stavební úprava komunikace".

projekt zrealizován 6/2019

2018

Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř v budově č. p. 18 v Tovéři".

realizace 8.6.2018-31.8.2018

Cena za stavební práce 6 038 502,07 Kč s DPH

Místní komunikace  Lípa- bytovky včetně osvětlení

realizace 2.5.2018-5.6.2018

Cena 611 701,11 Kč bez Dph, tj. 740 158 ,34 Kč s Dph

Nový obecní úřad

Realizace 03-05 2018

Cena 406 611 Kč bez Dph, 

Výstavba nových balkonů na č.p.171

Realizace 07-09 2018

Cena 610 323 Kč s Dph

2017

Dešťová kanalizace Za Humny

Termín 12.6-31.7.2017

Konečná cena 681.655 Kč s DPH

Chodník Tovéř- Dolany

Termín 1.4.-15.5.2017

Konečná cena 432.270 Kč

Zpevnění lesní cesty Nad skalkou

31.3.2017-7.4.2017

Konečná cena 60 561 Kč

Pasport veřejného osvětlení

Konečná cena 17.733 Kč

2016

Instalace  LED veřejného osvětlení v počtu 5 ks - chodník Tovéř-Dolany

Cena za 5 ks osvětlení činila částku 32 040 Kč s DPH

Dokoupení mobilního pódia o rozloze 14 m2

Cena  82 120 Kč, obec získala finanční dar na dokoupení tohoto pódia ve výši 60 000 Kč.

Tímto obec vlastní pódium o rozloze 29 m2, což plně vystačí na pořádání  větších hudebních produkcí a divadelních představení.

Instalace topných těles a elektrokotle v prostorách suterénu KD a sauny

Celková cena  za tyto práce  a materiál  činila 79 736 Kč s DPH

Nákup malotraktoru Husqvarna se žacím zařízením

Cena zakopeného malotraktoru  83 053 Kč s DPH

Nákup obecního užitkového vozu Fiat Doblo- valník

Cena zakoupeného vozu 438 849  Kč s DPH

Nákup čerpadla na Čerpací stanici  společně s úpravou potrubí

Nákup čerpadla s příslušenstvím a instalací  za 59 353  s DPH

Rekonstrukce tenisového kurtu v areálu "Na kolibě"

Celkové náklady  činily 183 260 Kč, z toho 130 072 Kč s DPH zaplatila obec  dodavatelské firmě  a zbylých 53 188 Kč obec investovala do stavebního materiálu a svépomocí se podílela na realizaci. Rekonstrukce spočívala v instalaci mantinelů, nátěry stávajících kovových konstrukcí, v úpravě vstupních bran, instalaci  nového oplocení, instalaci street basketbalového koše a doplnění plochy hřiště o umělý trávník o rozloze 28 m2.                                Obec dostala fiannční dar  od občanůna tuto akci ve výši 80.000 Kč

Oprava komínů  na KD Tovéř- výstavba nových

Oprava komínů proběhla 11/2016, konečná cena 69 058 Kč

2015

Nátěr areálu Koliba

o prázdninách proběhl renovační nátěr areálu Na kolibě včetně herních prvků dětského hřiště.

Výsadba stromů  v obecním lese

v rámci dne země proběhla v měsíci dubnu ve spolupráci s ZŠ Aloise Štěpánka výsadba 127 ks dubů v lokalitě holina nad skalkou

Stavební práce - úprava sálu KD.pdf

Situace sál KD.pdf

Vyjádření statika- sál KD.pdf

Položkový ozpočet sál (1).xlsx

Položkový Rozpočet sál- parkety (2).xlsx

+ částečná výměna otopné soustavy a vymalování sálu KD 

Instalace a výměna podružných vodoměrů

na bytovém domě č.p.171

2014

Tovéři 1.12.2014

VODNÍ ZDROJ V BIOCENTRU "CIHELNA" -KOUPĚ

 Z HISTORIE:

  1. Dopis č.1 Dopis Gold Cock ze 17.10.2011.pdf
  2. Dopis č.2 Dopis Gold Cock ze dne 6.8.2013.pdf
  3. Výpis  ze Zápisu ze 24. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 5.6.2013  v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Tovéři - 12) Diskuze - Ing.Kopřivová: Otázka vodního zdroje u cihelny, funkčnost, údržba (na adresu Likérky Gold Cock byl před více než rokem vznesen požadavek obce o kontakt a řešení situace v dané lokalitě - bez úspěchu.

PODROBNOSTI

v Tovéři 10.11.2014

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU V TOVÉŘI, CELKOVÁ KONCEPCE KULTURNÍHO DOMU TOVÉŘ

REALIZACE OSVĚTLENÍ SPLNĚNA,ÚPRAVY SÁLU PLÁNOVÁNY V BŘEZNU 2015

 V Tovéři 8. 10. 2014

Zpevnění polní cesty na pozemku  parc. č. 420 v k. ú. Tovéř - místním občanům známá jako "13"

v Tovéři 8.10.2014

Opravy splaškové kanalizace v obci Tovéř 2014 

Opravy kanalizace bezvýkopovou metodou

Oficiální přidělení znaku a praporce obce

Hydroizolace  části KD-I.etapa

2013

 -Výsadba jabloní  na příjezdu do obce podél komunikace III. třídy

 -Oprava KD - havarijní strop knihovna

-Oprava části havarijní střechy KD+ okapy

-Rekonstrukce  komunikace ke skalce 

2012

-Výstavba dětského hřiště

-Úprava areálu Na Kolibě, příjezdová komunikace

-Rekonstrukce veřejného osvětlení

-Monitoring kanalizace

-Zavedení svozu bioodpadů

-Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ

2011

-Výstavba okružní křižovatky

-Výměna oken hasičská zbrojnice, dveře  v KD 

2010

-Rekonstrukce  komunikace střední + kanalizační řád