Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dotace - dotační programy

Dotace

v Tovéři 16.7.2024

PŘÍPRVA NA FOTOVOLTAIKU NA OBECNÍCH BIDOVÁCH V TOVÉŘI

logo EU.jpglogo MPO.jpglogo NPO.png

 

Tovéř - místní energetická koncepce

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.

Popis projektu: Předmětem koncepce jsou budovy s vysokou energetickou náročností. Koncepce obsahuje všeobecné údaje o obci a jednotlivých objektech, energetickou bilanci a akční plán pro optimalizaci spotřeby energie. Koncepce bude sloužit místní samosprávě pro rozhodování o energetickém hospodářství s ohledem na nákladovou výhodnost a environmentální udržitelnost.

Cíle projektu:

  1. Optimalizace energetického hospodářství: Sestavit energetickou bilanci obce a jednotlivých budov, identifikovat oblasti s vysokou spotřebou energie a navrhnout opatření pro jejich snížení.
  2. Energetický akční plán: Vytvořit akční plán obsahující konkrétní opatření k optimalizaci nakládání s energií v rámci obecního majetku.
  3. Podpora rozhodování: Poskytnout místní samosprávě nástroj pro efektivní řízení energetických zdrojů s ohledem na nákladovou výhodnost a environmentální udržitelnost.

Přínosy projektu:

  1. Snížení nákladů: Realizace navržených opatření povede k úsporám v nákladech na energii.
  2. Zlepšení energetické účinnosti: Optimalizace spotřeby energie přispěje ke zvýšení energetické účinnosti obecních budov.
  3. Ekologická udržitelnost: Implementace ekologických opatření přispěje ke snížení negativních dopadů na životní prostředí.
  4. Informované rozhodování: Místní samospráva získá podrobný přehled o energetickém hospodářství, což umožní lepší plánování a realizaci energetických projektů.

 

Název projektu: Tovéř – energetický management

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.

Popis projektu:  Předmětem realizace je zavedení procesu energetického managementu vybraných obecních objektů. Projekt zahrnuje tvorbu dokumentů a opatření dle normy ISO 50001, definici procesů a přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Dále zahrnuje zavedení systému energetického managementu do praxe.

 

Cíle a přínosy projektu: Cílem a přínosem realizace akce je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, významným vedlejším efektem bude snižování provozních nákladů / spotřeby energií v obecních objektech.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v Tovéři 21.5.2024

Zastínění školky.png

Venkovní pohled 

IMG_20230720_083705944.jpg

 

Těsně před dokončením...interiér

IMG_20230726_110943448.jpg

 

 

v Tovéři 9.10.2023

Dotace - dotační programy

"Tovéř-oprava komunikace a kanalizace parc.č. 462/1 a 120"

Olomoucký kraj  podpořil dotací z Programu obnovy venkova  Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu Podpora  budování a obnovy infrastruktury obce  investiční akci  "Tovéř-oprava komunikace a kanalizace parc. č. 462/1 a 120", částkou 600 000 Kč z celkových nákladů ve výši 2 056 746 Kč.

 

 

 

Bez názvu[2].jpglogopov-2023-2.jpg

 

 

RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI TOVÉŘ  2023

     CS Financováno Evropskou unií_PANTONE_PANTONE.jpg   NPO.jpg     mpo-logo.jpg

                                                                              

PŘÍSLUŠNÝ DOTAČNÍ TITUL:             Výzva č. NPO 1/2022-REALIZACE PROJEKTŮ KE ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI                                                                                                                            SYSTÉMŮ  VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NÁZEV AKCE:                                       RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍV OBCI TOVÉŘ 

ZAHÁJENÍ PRACÍ:                                 2.2.2023

UKONČENÍ PRACÍ:                               6.3.2023

NÁKLADY:                                             1 148 970,-Kč bez PH

                                                               1 390 253.70  Kč s DPH

VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE:                  586 500 Kč

VÝŠE ROČNÍ ÚSPORY:                        19,55 MWh

 

Veřejný přínos:

Tímto opatřením došlo k výraznému snížení nákladů na el. energií, nákladů na údržbu svítidel a také snížení nežádoucího světelného smogu v celé obci Tovéř.                                                                                                                  Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. 

IMG_20230725_105254860.jpg

IMG_20230725_105212884.jpg

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dotace - dotační programy

 v Tovéři25.10.2022

SZIF.jpgSZIF1.png

SZIF2.jpg

Název Operace:                                                                              

19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Šternbersko o.p.s.

Název projektu: Obec Tovéř - vybavení kulturního sálu

V roce 2021 jsme uspěli s projektem „Obec Tovéř - vybavení kulturního sálu“, podaným prostřednictvím MAS Šternbersko o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro realizaci spolkových akcí na obci díky nákupu vnitřních stolů, židlí, vitrín a mobilního vybavení.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 219 565- Kč

Celková výše dotace: 161 977,- Kč

logo-szif.png

Přijaté dotace 2021-2022 v Rámci Revitalizace návsi

v Tovéři 15.3.2022

 

Akce "REVITALIZACE NÁVSI-CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III. tř. v OBCI TOVÉŘ"

termín zahájení 15.3.2022

termín ukončení 12.6.2022

Cena díla 16,310.800 Kč s DPH

 

v Tovéři 29.6.2022

Dodatky č.1 a 2 termín ukončení 24.6.2022

Konečná cena včetně MNP a VCP dle dodatků č.1 ,2       17,192.701 Kč s DPH

Termín kolaudačního řízení 30.6.2022

 

Získané dotace

1)Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností- Na tuto akci " Chodníky podél komunikace III. tř. v obci Tovéř"- ISPROFOND 5717510191 , přispěl částkou 7 414 204 Kč , což znamená 84,99% z uznatelných nákladů.

2) Dotace z Olomouckého kraje z dotačního titulu "Podpora zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I, II. a III. tř. na území Olomouckého kraje", ve výši  2 486 129,46 Kč, vztahující se k akci "Chodníky podél komunikace III. tř. v obci Tovéř"

3) Dotace z Olomouckého kraje, Program obnovy venkova (POV) za účelem  výstavby, rekonstrukce , opravy místních komunikací, chodníků a parkovišť, výstavba  rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení a  komplexní úprava veřejného prostranství, částka  ve výši 600 000 Kč (50 % z uznatelných nákladů).

 jjj.pngkkk.pnglll.png

Celková výše dotace 10,500.333 Kč, což činí 61% veškerých stavebních  nákladů na tuto akci.

Všem poskytovatelům tímto děkujeme!!!

IMG_20220629_110502548.jpg

 

IMG_20220629_110525413.jpg

 

 

Přijaté dotace 2021

v Tovéři 2.11.2021

Obec Tovéř podala žádost z prostředků MMR na "Rekonstrukci multifunkčního domu v Tovéři" z programu 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+, as tím, že dne 14.10.2021 došlo v datové zprávě ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE, identifikační číslo 117D8210E7223.

Celkové výdaje plánované 1 210 010 Kč 

Přiznaná dotace z prostředků MMR : 960 264 Kč

Skutečné výdaje:

a) zahrnující fasádu KD Tovéř, č.p.18 II. etapa sjednocení fasády: 636 310 Kč bez DPH, s odvodem DPH 769 935 Kč

b)zhotovení akustického podhledu na sále KD Tovéř 233800 Kč bez DPH, s odvodem DPH 282 898 Kč

c) oprava rozvodů pitné vody a zaústění kanalizace vč. revizní šachty  147 497,79 Kč s DPH

+Fakturace za BOZP (bezpečnost práce- dozor)  9680 Kč

 

Výdaje celkem 1 210 010,79 Kč.

 

Obec Tovéř tímto děkuje všem zúčastněným této akce, jež proběhla bez problému a požadované kvalitě, zvláštní poděkování zpracovateli této žádosti Ing. Ivetě Nevrlé a  MMR( Ministerstvo místního rozvoje) za přidělenou dotaci, bez které bychom tuto akci neprovedli.PROGACE FASÁDA KD dotace z MMR.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté dotace 2020

Projekt "Tovéř - nové vodovodní řady Za Humny" byl spolu financován z prostředků Olomouckého kraje z dotačního titulu podpory výstavby a dostavby vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod sloužících pro veřejnou potřebu za účelem zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Stavební práce provedla firma INSTA CZ s.r.o.

Práce byly provedeny od  14.4. - 11.6. 2020

Celkové náklady 1 101 735 Kč

Přijatá dotace z Olomouckého kraje 300 000 Kč

Kolaudační souhlas byl vydán 8.7.2020

 

Bez názvu[2].jpg

 

Přijaté dotace 2019

Projekt "Tovéř - Za Humny stavební úprava komunikace"

Program: Ministerstvo místního rozvoje, 11782 Podpora rozvoje regionu 2019+

realizace : od 31.3.2019 do 30 .6. 2019

Parametry: MK o rozloze 1004 m2

Celkové náklady   2 167 331 Kč

vlastní zdroje: 675 924 Kč

Přijatá dotace z MMR: 1 491 407 Kč

Bez názvu.jpg

 IMG_20190619_103802.jpgPropagace.jpgpropagace I..jpg

Dotace 2018

Tovéř - MK, lípa bytovky

Bez názvu[2].jpg

Akce „Tovéř - MK, lípa bytovky“ byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018(POV) - Podpora budování a obnovy infrastruktury, a to Rozhodnutím ve formě usnesení č. UZ/1044/2018 ze dne 23.4.2018, ve výši příspěvku činí  375 000 Kč.

Reportáž:

https://www.oltv.cz/starnov-ma-novy-chodnik-video-6062.html

 

rozvoj obcerozvoj obce

Cesta Tovéřským pohádkovým lesem 2018

Bez názvu[2].jpg

Obec Tovéř obdržela dotaci z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 17 000 Kč, za účelem částečné úhrady výdajů na akci Cesta Tovéřským pohádkovým lesem 2018. Akce která se uskutečnila v sobotu 1.9.2018, se zúčastnilo 240 soutěžících dětí. Příjem ze vstupného byl poukázán jako dar ZOO na Svatém Kopečku.

 MŠ Tovéř 2018

IROP_CZ_RO_B_C RGB.JPG

 
Název projektu: Rozšíření kapacity včetně budování bezbariérovosti MŠ Tovéř 

Příspěvek Evropské unie: 2 850 000,- Kč

Cíl a předmět projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání a zajištění rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání všem skupinám dětí. Předmětem projektu je zvýšení kapacity a zajištění bezbariérového přístupu mateřské školy  prostřednictvím rekonstrukce a nástavby stávajícího objektu Mateřské školy Tovéř. V rámci realizace projektu dojde k nástavbě 2NP, kde se bude nacházet kmenová třída včetně hygienického zařízení a dojde k stavebním úpravám pro zajištění bezbariérového přístupu MŠ. Realizace projektu povede ke zkvalitnění předškolního vzdělávání a zvýšení dostupnosti infrastruktury předškolního vzdělávání.

Závěr: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

IMG_20191024_132904.jpgPB130016.JPG

Dotace 2017

 Bez názvu[2].jpg

Akce „Tovéř - Za humny, dešťová kanalizace“ byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje,  Programu obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje 2017.

Výše příspěvku činí 300 000 Kč, termín realizace 06/2017-07/2017

Celkové náklady: 611 868 Kč bez DPH, 740 360 Kč s DPH.

Bez názvu[2].jpg

Akce „Tovéř- Dolany: Oprava chodníku“, byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, za účelem zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území Olomouckého kraje 2017 .

Výše příspěvku  204 337 Kč, realizace 04/05 2017.

Celkové náklady: 432 270 Kč

Bez názvu[2].jpg

Akce „Pohádkový les obce Tovéře 2017“, byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, za účelem podpory a rozšíření kulturních aktivit v Olomouckém kraji.Výše příspěvku 30 000 Kč. termín 9. září 2017.

Dotace 2016

Bez názvu[2].jpg

Akce „Pohádkový les obce Tovéře 2016“, byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, za účelem podpory a rozšíření kulturních aktivit v Olomouckém kraji.Výše příspěvku 35 000 Kč. 

Dotace 2013

12.6.2013

Vybavení JSDH v Tovéři - plovoucí čerpadlo

 

JSDH Tovéř na základě dotační výzvy  Olomouckého kraje požádalo o dotační titul  ve výši 10 000 Kč na pořízení přenosného zásahového prostředku-plovoucího čerpadla, jež doposavad v naší jednotce chybělo.

JSDH  Tovéř začlenilo toto čerpadlo do stávajícího vybavení.

Zakoupením této techniky se rozšířilo operativní  působení naší jednotky s hlediska možného zásahu  a pomoci , v rámci  začlenění do systému požární ochrany v kategorii JPO V , řízeného Olomouckým krajem.

Náklady na  nákup plovoucího  čerpadla Niagara Mini  činili 22 385 Kč, z nichž financovala obec Tovéř částku 12 385 Kč , což činí 55,3% z celké sumy a Olomoucký kraj přispěl částkou 10 000 Kč, tzn.44,7% z celkové sumy.

RADAR V OBCI

22.3.2013

Obec Tovéř se přihlásila  v roce 2012 se svým  realizovaným projektem okružní křižovatky do 11. ročníku soutěže  Cesty městy, jehož hlavním partnerem je Nadace Partnerství - lidé a příroda. V rámci vyhodnocení této celostátní soutěže jež proběhla v na sklonku léta 2012 v České Třebové , obec získala za tento realizovaný projekt jednu z hlavních cen věnovanou sponzorem této soutěže, a to radar na měření rychlosti vozidel  od společnosti 3M v hodnotě 100.000 Kč.

Dík patří všem, kteří se podíleli na realizaci této stavby a nadaci Partnerství , díky níž obec získala tuto cenu, která jistě přispěje k lepší bezpečnosti silničního provozu v našem okolí. 

Územní plán Obce Tovéř

19.12.2012

V období od 10.11.2011 do 17.12.2012 byly  zpracovány doplňující průzkumy a rozbory a dokončena I. etapa   návrhu územního plánu pro účely společného jednání  ve věci "Územního plánu Tovéř". Dokončením této etapy Obec Tovéř započala plnit podmínky v souladu se stavebním zákonem a územně plánovací dokumentací, jež územní plány schválené před 1. lednem 2007 pozbývají platnosti počátkem roku 2016.

Obec podala žádost krajskému úřadu o dotaci z Programu obnovy venkova (POV), ve které uspěla a Olomoucký kraj přispěl na tento projekt  50% dotací, resp. částkou 150 000,- Kč z dosavadních nákladů na pořízení nového územního plánu ve výši 300 000,- Kč.

Oprava veřejného osvětlení v obci - 2012

Od srpna do října proběhla  obnova veřejného osvětlení. Výměna se týkala cca. 50% nesourodých osvětlovacích těles. Stávající lampy s příkonem 100-150 W byly vyměněny na místních komunikacích za 70 W v počtu 35 ks a a v oblasti silnice III/44310 6 ks 100W svítidel. Všechny tyto světla byly osazeny elektronickým předřadníkem s regulací sodíkových výbojek, které zajistí úsporu elektrické energie až o 30 %. Akce proběhla díky příspěvku 50% z Olomouckého kraje ve výši 156 000,-Kč v rámci dotačního titulu "Program obnovy venkova" a použitím finančních  zdrojů obce ve výši 157 601,- Kč.

 

Radary v obci

V roce 2010 proběhla instalace dvou rychlostních radarů na hlavních příjezdech do obce, čímž se zvýšila její dopravní bezpečnost. Realizace tohoto projektu stála 127.128,- Kč a Olomoucký kraj na ni přispěl v rámci dotační politiky částkou 42.000,- Kč. Tato investice za pomoci příspěvku Olomouckého kraje ukázala od prvních dnů, že takto vynaložené prostředky mají smysl. Uvědomělí řidiči opravdu snížili rychlost vjezdu do obce, a díky tomu se Tovéř stává bezpečnější.