Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení > Výběrová řízení 2016

Výběrová řízení 2016

 

V Tovéři 21.11.2016

 

Poptávka na dodavatele akce "Oprava chodníku  Tovéř-Dolany".

 

Výzva k podání cenové nabídky + SOD Oprava chodníku Tovéř - Dolany.pdf

 

Obec Tovéř v souladu se Směrnicí č.1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tímto zveřejňuje investiční záměr "Oprava chodníku Tovéř-Dolany"  a vyzývá zájemce z řad dodavatelů na tuto akci k předložení  písemných nabídek, dle  vydaného Stavebního povolení, zadání a  projektové dokumentace, vypracované   Ing. Petrem Doleželem (DS Geo Olomouc) a  dle vypracované SOD mezi obcí Tovéř  dodavatelem.

Datum  doručení nabídek do 22.12.2016 do 10:00 na zdejší Obecní úřad v Tovéři, Tovéř  č.p.18, PSČ 783 16,v neporušené obálce označené  výzvou NEOTVÍRAT. Nabídka musí obsahovat cenovou nabídku, SOD a doložené dokumenty ze SOD vyplývající, to vše podepsané  kompetentní osobou  v jednání za firmu.

Po tomto termínu budou nabídky ihned otevřeny a bude sepsán zápis o otevírání obálek.Vyhodnocení o nejvýhodnější nabídce bude provedeno do 31.12.2016, kdy o výsledku výběrového řízení budou všichni zájemci písemně uvědoměni.

Způsob hodnocení nabídek:

Nejvýhodnější nabídka za dodržení podmínek ve SOD je nejnižší nabídnutá cena.

 

V případě doplňujících informací se můžete obrátit na starostu obce, pana Miroslava Majera,      tel:725 490 430, nebo email: ou@tover.cz

Seznam zadávací dokumentace, výkaz výměr, souhlasná stanoviska správců dotčených sítí, krycí list rozpočtu,  SOD, Stavební povolení.

 

Stavební povolení Tovéř-Dolany-oprava chodníku.pdf

Tovéř - smlouva o dílo - chodník do Dolan - 04 11 2016.docx

Příloha č.1 k SOD-Oprava chodníku Tovéř-Dolany.pdf

Příloha č.2 k SOD-Oprava chodníku Tovéř-Dolany.pdf

POSP202-2016 - Tovéř-Dolany oprava chodníku [zadání].xlsx

Výkaz výměr Tovéř - Dolany oprava chodníku.docx

 

A Průvodní a technická zpráva.pdf

B.1 Situace Tovéř Dolany oprava chodníku.dwg

B.1 Situace.pdf

B.2 Vzorový příčný řez.pdf

B.3 Podélný profil.pdf

O2 Růžička.pdf

RWE stavební povolení.pdf

ČEZ vyjádření k PD.pdf

Sdělení DSO - 0100379935.pdf

Sdělení ICT - 0200286752.pdf

seznam dokladů Tovéř - Dolany oprava chodníku.doc

Situační výkres (534285-15).pdf

Situační výkres DSO - 0100379935.pdf

Situační výkres ICT - 0200286752.pdfSMOL ŽP Tovéř - Dolany.pdf

SMOL ŽP Tovéř - Dolany.pdf

SSOK Tovéř - Dolany.pdf

Vyjádření o existenci PVKS (534285-15).pdf

ZPF Tovéř Dolany.pdf

 

 

Důležité termíny realizace vyplývající ze SOD

 

  1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a)      předání a převzetí staveniště

28.02.2017

b)      období pro provedení díla:

c)      zahájení stavebních prací nejpozději:            

d)     odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:

od 01.03.2017 do 15.05.2017

01.04.2017

do 15.05.2017

 

 

 SOD-podepsaná - oprava chodníku Tovéř-Dolany + fakturace.pdf26

26.4.2017

Tato akce je spolufinancována z prostředků Olomouckého kraje, a to ve schválené výši max. 50 % příspěvku z uznatelných nákladů, tj.  204 337,60 Kč, za účelem zvyšování beuzpečnosti provozu na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje 2017.

Bez názvu.jpg

 

UKONČENO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

v Tovéři 27.6.2016

Poptávka zednických prací 

Obec Tovéř poptává zednícké práce spočívající v opravách těchto objektů:

1) Výměna klasických dveří se zárubní 80 cm za zasouvatelné dveře v prostoru MŠ Tovéř, termín  ukončení prací do 12.8.2016

2) oprava 3 komínů na střeše kulturního domu v Tovéři- oprava spočívá v rozebrání viditelné části komínu a jejich opětovné výstavbě, termín do 31.8.2016

3) Obnova betonového povrchu podlahy v hasičské zbrojnici rozměry 9 x 3,20 m, termín do 30.9.2016.

Objekty  si je možné kdykoliv ode dneška prohlédnout, po telefonické domluvě na tel: 725 490 430, termín zaslání cenové  nabídky na tyto práce je stanoven na 7.7.2016 do 12 :00., poté bude  neprodleně vyzván dodavatel nejvýhodnější cenové nabídky k sepsání Smlouvy o dílo. a to  na základě dodržení výše uvedených termínů ukončení prací. Práce mohou být zahájeny od 8.7.2016.

Nabídky v písemné podobě osobně na OÚ Tovéř v úřední dny nebo elektronicky na  ou@tover.cz, nebo do datové schránky:    mieawwe. 

 

 UKONČENO

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V Tovéři 7.12.2015

POPTÁVKA CENOVÉ NABÍDKY NA OPRAVY A SERVIS VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI TOVÉŘ.

Obec Tovéř Poptávka na servis VO.doc

 

 

Termín zaslaní cenové nabídky je do 28.12.2015 do 12:00, a to 

osobně na OÚ v úřední hodiny nebo po tel domluvě kdykoliv nebo

písemně  na adrese Obec Tovéř, Tovéř č.p.18, 783 16 p.Dolany u Olomouce, nebo

elektronicky na ID Datové schránky : mieawwe    

                       e-mailem: na ou@tover.cz, 

 

 

 UKONČENO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V Tovéři 7.12.2015

POPTÁVKA CENOVÉ NABÍDKY NA ČIŠTĚNÍ , ČERPÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z ČERPACÍ STANICE TOVÉŘ.

 

OBECNĚ:

Jedná se o pravidelné čištění, čerpání kalů s odvozem na ČOV Olomouc ( cca.2 x ročně)  z čerpacích stanic ČS1 a ČS2 a přilehlého kanalizačního řádu  PVC DN 200  délky  8 m a DN 300  délky 95 m, dle aktuální písemné poptávky obce Tovéř.

Objem likvidace splaškových vod - kalů 25 m3 jednoho zásahu,

čištění jímek oplachem vodou, plocha 200 m2, voda obecní

Zadání poptávky:

vysátí a vyčištění přečerpávacích jímek                         xy Kč,- / hod (počítáno  s objemem splašků 25 m3 a plochou 200 m2)

doprava.......................................................                  xy Kč,-/km

likvidace  odpadních vod na ČOV .........................        xy Kč,-/m3

čištění kanalizačního řádu v délce 103 m................       xy Kč

 

Termín zaslaní cenové nabídky je do 28.12.2015 do 12:00, a to 

osobně na OÚ v úřední hodiny nebo po tel domluvě kdykoliv, nebo

písemně  na adrese Obec Tovéř, Tovéř č.p.18, 783 16 p.Dolany u Olomouce, nebo

elektronicky na ID Datové schránky : mieawwe    

                   nebo              e-mailem: na ou@tover.cz, 

 UKONČENO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V Tovéři 7.12.2015

POPTÁVKA NACENĚNÍ PRACÍ ELEKTROREVIZÍ A HROMOSVODŮ NA OBECNÍM MAJETKU.

(dle zaslaného  slepého rozpočtu).

Termín zaslání vyplněného slepého rozpočtu viz. příloha je do 18.12.2015 do 12:00, s podpisem a razítkem RT,

osobně na OÚ v úřední hodiny nebo po tel domluvě kdykoliv, nebo

písemně  na adrese Obec Tovéř, Tovéř č.p.18, 783 16 p.Dolany u Olomouce, nebo

elektronicky na ID Datové schránky : mieawwe    

 či e-mailem: na ou@tover.cz, 

Zaslaný rozpočet vychází z revizí z minulých let a odráží cca.90% celkového objemu prací, jednotkové ceny jsou závazné a budou rozhodujícím faktorem při výběru (nejnižší cena).

Revizní technik musí doložit platná osvědčení a oprávnění, které mu umožňují vykonávat předmět zakázky, tj. revize v oblasti elektro a hromosvodů, praxi v oboru 5 let.

Součástí nabídky bude posléze vypracování harmonogramů platnosti stávajících i budoucích revizních kontrol a jejich plnění.

V případě doplňujících otázek  kontaktujte Obecní úřad v Tovéři,    ou@tover.cz nebo na tel:725 490 430

Slepý rozpočet revize elektro + hromosvody.xls

 

UKONČENO